Strona głównaarrowRegulamin

Regulamin Sprzedaży Internetowej / Ogólne Warunki Sprzedaży

Wszystkie transakcje sprzedaży realizowane przez KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o., tj. sprzedaż stacjonarna, sprzedaż Internetowa przeprowadzane są w oparciu o niniejszy Regulamin Sprzedaży Internetowej / Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS).

Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży Internetowej / Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (OWS) przed dokonaniem zakupu. Akceptacja oferty (proformy) oraz dokonanie płatności (w formie zaliczki lub całkowitej przedpłaty) stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży Internetowej / Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (OWS) i jest równoznaczna z akceptacją przedstawionych zasad realizacji transakcji sprzedaży przez strony umowy. 

I. ZAMÓWIENIA

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru wskazanego w ofercie kupna następuje z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez KMK-KLINKIER.PL.

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, jeśli w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia, KMK-KLINKIER.PL prześle Kupującemu, pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego (wskazany w zamówieniu) fakturę proforma, a kupujący dokona na jej podstawie 100% przedpłaty. Brak jakiejkolwiek informacji w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest data zaksięgowania przedpłaty od Kupującego na koncie KMK-KLINKIER.PL.

Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
Każda zmiana w zamówieniu dokonywana jest w dokumencie oferty/proformy/zamówienia i taki dokument w ostatecznej wersji udostępniany jest klientowi. 

Kupujący jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi danymi zawartymi w w/w dokumencie (w szczególności ze specyfikacją towarową zamówienia) a dokonując przedpłaty (zaliczki lub 100% wartości zamówienia) potwierdza zgodność ostatecznej wersji. W przypadku krótkich terminów realizacji, tj. do 30 dni kalendarzowych, KMK-KLINKIER.PL pobiera przedpłatę w wysokości 100% wartości zamówienia. W przypadku dłuższych terminów realizacji zamówienia przyjmowane są na podstawie wpłaconej zaliczki, zwykle w wysokości 50% nominalnej wartości zamówienia. Wymaga się, aby pozostałe 50% zostało spłacone najpóźniej na 3 dni przed umówionym terminem dostawy. 

Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o towarze, widocznymi w karcie produktu, po kliknięciu na miniaturę zdjęcia. Stąd KMK-KLINKIER.PL nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.

KMK-KLINKIER.PL zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad. 

Płytki ręcznie formowane, płytki klinkierowe oraz cegły połówkowe przetwarzane są z cegieł na indywidualne zamówienie klienta. 

KMK-KLINKIER.PL udostępnia możliwość zamówienia próbek oferowanych produktów. Próbki są płatne - koszt jednego pakietu (9 szt. płytek w paczce) wynosi 39,90 zł (płatne kurierowi - przy odbiorze).

Jeżeli Kupujący złoży ostateczne zamówienie w KMK-KLINKIER.PL (na kwotę powyżej 5000 zł brutto) i zwróci się pisemnie o zwrot kwoty za próbki, KMK-KLINKIER.PL odliczy od wartości faktury koszt próbek. Jeżeli Kupujący zamówił kilka pakietów próbek, KMK-KLINKIER.PL zwróci jedynie za jeden pakiet, tzn. kwotę 39,90 zł. 

KMK-KLINKIER.PL nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza przez Kupującego; w takim wypadku transakcje mogą nie zostać zrealizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.

W przypadku zamówień o wartości do 5000 zł/brutto KMK-KLINKIER.PL dolicza koszt przepakowania/folii/palety drewnianej.

Kalkulator na stronie KMK-KLINKIER.PL wylicza niezbędną chemię budowlaną zgodnie ze średnim zapotrzebowaniem podanym przez producenta oraz zaokrągla ilości do pełnych opakowań. Zapotrzebowanie na produkty KMK-KLINKIER.PL liczone jest z fugą wynoszącą ok. 10 mm. 
Wycena sporządzona poprzez kalkulator ma wymiar szacunkowy, opiera się na normatywnym zużyciu materiału i każdorazowo powinna podlegać weryfikacji przez kierownika robót (wykonawcę) Kupującego. 

Czas realizacji zamówienia złożonego przez Konsumenta może wynieść do 30 dni.  

W przypadku, gdy Kupującym nie jest Konsument (tylko firma), czas realizacji zamówienia i dostawy (doręczenia towaru Kupującemu) może wynosić do 31 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, a w przypadku produktów importowanych z zagranicy (szczególnie  z Holandii i Niemiec) - może wynieść nawet 6 miesięcy od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Przedmiotem oferty zaprezentowanej na stronie www.kmk-klinkier.pl są towary wyprodukowane w Polsce, Holandii, Niemczech, Belgii lub innych krajach UE. 
Uprzejmie informujemy, że dla wyrobów nie objętych normami zharmonizowanymi UE redystrybucja wyrobów odbywa się na podstawie Art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U.2020.0.215 t.j.- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych poprzez dokumenty o nazwie:"pn. Indywidualna Dokumentacja Techniczna dla wyrobu jednostkowego".
Przykładem wyrobów dostarczanych na podstawie Indywidualnnej Dokumentacji Technicznej dla wyrobu jednostkowego są produkty o nazwach handlowych np. Calem, Turyn, Doet oraz inne. Kupujący każdorazowo przed zakupem może uzyskać informacje o sposobie redystrybucji wyrobów składając zapytanie do KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
Wyroby budowlane podlegające jednostkowemu zastosowaniu nie są produktami wytwarzanymi seryjnie, a produktami wytwarzanymi na indywidalne zamówienie klienta. 

Składowanie zakupionego przez klienta towaru, w magazynach KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o., od momentu złożenia zamówienia do dnia wysyłki (zazwyczaj do 7 dni roboczych), odbywa się bezpłatnie.
 
Po upływie powyższego terminu, przewidzianego na proces realizacji zamówienia, KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów za składowanie każdej palety. Zwyczajowo jest to kwota ok. 100 zł/netto za 1 paletę, za każdy rozpoczęty miesiąc składowania. Kwota ta liczona jest włącznie z miesiącem, w którym zostało złożone zamówienie.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

II. DOSTAWY 

KMK-KLINKIER.PL dostarcza towar na zlecenie Klienta, w miejsce przez niego wskazane. Koszt takiej dostawy ponosi Klient. KMK-KLINKIER.PL zastrzega, że dostawy będą realizowane tylko w przypadku, gdy do miejsca dostawy możliwy jest dojazd środkami transportowymi organizowanymi przez KMK-KLINKIER.PL.

Dostawy większych ilości materiałów, tzw. całopojazdowe (np. na całą elewację) odbywają się autem typu TIR.
Organizacja sprawnego i zgodnego z ustalonym wcześniej termiem rozładunku, leży wówczas po stronie klienta i odbywa się na jego koszt.

Dostawy drobnicowe (maks. do 10 palet) odbywają się autami z windą i wówczas rozładunek palet z auta zapewnia kierowca spedycji.

Do obowiązku klienta należy wskazanie utwardzonego placu składowego (kostka brukowa, asfalt, beton).

Dostawy realizowane są przez zewnętrzną spedycję. Rzeczywisty koszt dostarczenia 1 palety jest zgodny z aktualną umową zawartą przez KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. ze spedytorem i wynosi 198zł brutto za 1 paletę. 
 
Promocyjny koszt dostawy 1 palety, o wadze do 1000 kg [w dowolne miejsce w Polsce], wynosi dla konsumenta [osoby fizycznej] 99zł brutto za 1 paletę.
Promocyjny koszt dostawy dla konsumenta [osoby fizycznej] jest stosowany w przypadku wysyłki 2 i więcej palet.
Promocyjny koszt dostawy nie jest stosowany dla klientów profesjonalnych, tj. firm. 

Adres dostawy w formie kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru posesji wskazywany jest przez Kupującego. Odpowiedzialność za podanie nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy ciąży w pełni na Kupującym. KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego ewentualnymi kosztami ponownej wysyłki towaru wynikającymi ze wskazania błędnego adresu dostawy. 

W każdej ofercie/proformie zawarty jest adres dostawy. Kupujący akceptując ofertę/proformę (poprzez dokonanie częściowej lub całkowitej przedpłaty) potwierdza ostatecznie określony w dokumencie a wcześniej podany przez siebie adres dostawy.
 
KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. podczas ewentualnego zwrotu towaru przez klienta, pobierze różnicę w wartości udzielonego rabatu za dostawę, pokrywając w ten sposób rzeczywiste koszty dostawy.

Branżowa norma uszkodzeń dopuszcza wielkość ubytku w wysokości 5% towarów. Norma uszkodzeń jest liczona w ramach całego zamówienia bez podziału na cegły, płytki czy też bruki. Niecałe cegły, płytki oraz bruki wykorzystuje się z powodzeniem przy zakończeniu ścian/podjazdów i otworów lub w przypadku zastosowania wiązania dzikiego (naturalnego) na całej powierzchni ściany.
 
Przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu w miejsce rozładunku, np. zagrożenie uszkodzenia pojazdu, towaru lub innej szkody, zbyt wąski wjazd, wąska - niedostosowana do ruchu aut ciężarowych uliczka dojazdowa, zakazy drogowe, wysokie ryzyko zakopania się samochodu ciężarowego. W takich przypadkach złożenie towaru może (ma życzenie klienta) nastąpić np. na chodniku przed posesją klienta lub też w innej wskazanej przez klienta pobliskiej lokalizacji - np. u sąsiada (wymagany ten sam kod pocztowy). W sytuacji gdzie nie ma możliwości dojazdu oraz klient nie wskazał alternatywnego miejsca rozładunku uważa się, że towar dotarł we wskazane miejsce we właściwym czasie, a dodatkowy koszt zwrotu przesyłki do nadawcy obciąża Klienta. Koszt zwrotu i ponownej dostawy tylko 1 palety wynosi 396zł brutto (2 x 198zł brutto). 

III. ZWROTY

W umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. zakup w sklepie internetowym), zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów,  z zakupionego towaru mogą Państwo zrezygnować w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Możliwość zwrotu nie dotyczy Konsumentów, którzy wcześniej zamówili próbki produktów i dzięki temu mogli zapoznać się osobiście z zamawianym produktem. Możliwość zwrotu nie dotyczy również firm. 

W przypadku skorzystania z tego uprawnienia, Kupujący zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wraz z nim przesłanie dostarczonego produktu na adres siedziby Firmy KMK-KLINKIER.PL.

Kupujący może odstąpić od umowy jedynie wtedy, gdy produkt:
- nie był używany
- nie został pobrudzony lub w inny sposób zniszczony
- nie został pozbawiony fabrycznego opakowania
- jest kompletny
- nie został przetworzony pod indywidualne zamówienie

W umowach zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa zwrot towaru nie jest możliwy. W wyjątkowych przypadkach, gdy dokonano stosownych, indywidualnych ustaleń z danym klientem jeszcze przed dokonaniem zakupu, dopuszcza się warunkową możliwość zwrotu niewykorzystanego towaru (do 25% ilości całego zamówienia) za 50% ceny sprzedaży. 

Różnice w wyglądzie zewnętrznym towarów wynikające z ich specyfiki, specyfiki materiałów użytych do produkcji lub z procesów produkcyjnych (w szczególności: kolorystyki, faktury i struktury lica, efektu szkliwienia lub jego braku itp.) nie stanowią wady towaru i nie mogą stanowić podstawy zwrotu / reklamacji.

Podstawy zwrotu / reklamacji nie może stanowić również błędna interpretacja walorów estetycznych produktu (w szczególności: kolorystyki, faktury i struktury lica, efektu szkliwienia lub jego braku) wynikająca z ustawień różnych typów monitorów dostępnych na rynku.

Podstawy zwrotu / reklamacji nie mogą stanowić różnice w parametrach technicznych (np. różnice w wymiarach produktów) w stosunku do deklarowanych, jeśli te różnice mieszczą się w dopuszczalnych zakresach zdefiniowanych w stosownych normach odniesienia w zgodzie, z którymi produkowany jest danych wyrób. 

Jeśli KMK-KLINKIER.PL wyśle towar, a konsument go nie odbierze, KMK-KLINKIER.PL ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej oraz kosztów związanych z realizacją pierwszej dostawy, która to nie została odebrana przez klienta. 
W wyżej wymienionym przypadku refakturowany jest koszt usługi transportowej bez uwzględnionych wcześniej rabatów, tj. rzeczywisty koszt dostarczenia/zwrotu wszystkich palet, który to jest zgodny z aktualną umową zawartą przez KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. ze spedytorem i wynosi 198zł brutto za 1 paletę. 

W przypadku zwrotu towarów przez klienta KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. nalicza poniesione wcześniej koszty (np. cięcie płytek z cegieł, przepakowanie, zabezpieczenie folią itd.) związane z obsługą takiego zlecenia. 

W przypadku ewentualnego zwrotu towaru (zakupionego stacjonarnie, odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), który to wcześniej został odebrany, wszystkie z tym związane koszty pokrywa Konsument. W takim przypadku to Konsument odpowiedzialny jest za organizację transportu, załadunek towaru oraz odpowiednie zabezpieczenie całej dostawy.

Towar może zostać odesłany przez Konsumenta dowolną firmą kurierską/spedycyjną, usługi realizowane są również przez Pocztę Polską. 
http://www.poczta-polska.pl/biznes/towary/przesylka-paletowa/
 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w dokonanym zwrocie towaru, KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. ma prawo potrącić pełną kwotę za wszystkie stwierdzone uszkodzenia w dostawie. Stwierdzenie ewentualnych uszkodzeń przez KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. w dokonanym zwrocie towaru nastąpi nie póżniej niż w przeciągu 14 dni od momentu odbioru zwracanego towaru.

Produkt należy odesłać wraz z otrzymanym dowodem sprzedaży - np. paragonem, numerem własnego konta bankowego oraz oświadczeniem  o odstąpieniu od umowy. Koszty przesyłki towaru w obie strony pokrywa konsument. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Zwrot środków pienieznych z tytułu zwracanych towarów następuje w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu poprawnego potwierdzenia faktury korygującej sprzedaż (własnoreczny podpis lub oświadczenie mailowe).


IV. REKLAMACJE

W chwili odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan i zawartość całej dostawy. 

Kupujący (lub jego upoważniony przedstawiciel do odbioru towaru) własnoręcznym podpisem potwierdza, że towar odebrał i sprawdził całą dostawę przed odbiorem pod względem: 
- jego zgodności z zamówieniem,
- ilości,
- braku widocznych uszkodzeń czy wad,
- koloru, 
- wymiarów i krzywizn oraz dopuszczalnych tolerancji w tym zakresie, 
- struktury powierzchni licowych, 
- innych widocznych cech towaru,
i z tego tytułu nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

W przypadku jakichkolwiek niezgodności, uszkodzeń czy też wad, Kupujący podczas kwitowania odbioru całej dostawy zobowiązany jest do spisania pisemnego protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej towar. 

Usługa dostawy wykonywana jest przez zewnętrzny podmiot w związku z powyższym ewentualne spisanie protokołu reklamacyjnego może nastąpić tylko i wyłącznie w momencie kwitowania dostawy przez Kupującego. 

Brak wywiązania się kupującego z któregokolwiek z ciążących na nim obowiązków, tj. sprawdzenia stanu i zawartości całej dostawy oraz obowiązku spisania pisemnego protokołu reklamacyjnego (w przypadku ewentualnych niezgodności, uszkodzeń lub wad), zwalnia całkowicie z odpowiedzialności KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. w zakresie niezgodności, uszkodzeń oraz wad. 

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (np. z powodu wyczerpania stanu magazynowego), KMK-KLINKIER.PL wymieni produkt na inny, dostępny model za równowartość ceny.

Klient zobowiązany jest do przechowywania towaru zgodnie z poniższymi zaleceniami:
- materiały sypkie (np. zaprawy, fugi, kleje) oraz płynne (np. impregnaty, grunty, środki myjące) w miejscu suchym, zadaszonym, w temperaturze dodatniej, co najmniej +5 stopni Celsjusza. W przypadku materiałów płynnych należy je 1 raz w miesiącu przemieszać poprzez kilkukrotne odwrócenie pojemników do góry dnem. 
- materiały ceramiczne (np. cegły, płytki, bruki) oraz metalowe (np. kotwy, konsole, zawiesia) należy chronić przed wodą opadową i zawilgoceniem poprzez składowanie w miejscach suchych i zadaszonych, na drewnianych, przykrytych folią paletach. 
Materiały sypkie nie mogą być przechowywane razem (na jednej palecie) z materiałami ceramicznymi. 
Nie zachowanie powyższych zasad przechowywania zwalnia całkowicie KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. z odpowiedzialności prawnej w zakresie rękojmi. 

W sporadycznych przypadkach na wybudowanym ustroju budowlanym mogą pojawić się wykwity w postaci białego nalotu solnego lub wapiennego. Zwykle mają one przyczynę w złej technologii montażu.

Najczęstszymi przyczynami powstania wykwitów są:
- prowadzenie prac murarskich przy silnym nasłonecznieniu,
- prowadzenie prac murarskich tuż po lub w czasie występowania odpadów atmosferycznych,
- brak ochrony świeżo wymurowanego muru (przez okres 14 dni) za pomocą siatki zabezpieczającej od warunków atmosferycznych (silne nasłonecznienie lub też opad deszczu)
- używanie brudnych narzędzi murarskich,
- dozowanie zbyt dużej ilości wody zarobowej do zapraw murarskich, fug oraz klejów,
- użycie wody zarobowej z nadmiarową zawartością soli aktywnych, np. z sieci wodociągowej,
- brak zastosowania izolacji poziomej.

Wykwity nie są wadą wyrobu a jedynie pewną konsekwencją związaną z technologią montażu, to też nie stanowią one podstawy do odpowiedzialności z tytułu rękojmi czy też gwarancji.

Wykwity w budownictwie znane są od wieków, zanikają one samoczynnie w wyniku działania warunków atmosferycznych.
Proces usuwania wykwitów można przyspieszyć poprzez zastosowanie specjalistycznych środków do usuwania wykwitów.  

Producent dopuszcza występowanie na wyrobach: skrzywień powierzchni i krawędzi - do 4mm, możliwe są odpryski i wytopy na powierzchni licowej - do 3mm, odpryski i wytopy na powierzchni nielicowej -  do 4 mm, szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży - do 15 mm i głebokości 3mm, pęknięcia powierzchni bocznych licowych - do 15mm,  pęknięcia powierzchni bocznych nielicowych - do 30mm, barwa - dopuszcza się różnicę odcieni barwy powierzchni licowych. 

Kolorystyka i faktura lica towarów przedstawiona na zdjęciach lub na fizycznych ekspozytorach może się różnić od wyglądu produktów ostatecznie dostarczonych. Z uwagi na całkowicie naturalny charakter produktu oraz sam proces produkcji (wypalanie gliny w piecu) dopuszczalne są istotne różnice kolorystyczne oraz w strukturze lica towarów. Ponadto różnice mogą wystąpić między różnymi partiami produkcyjnymi, mogą one również wystąpić w ramach jednej partii produkcyjnej. W związku z powyższym towary należy zamawiać ze stosownym zapasem w ramach jednego zamówienia na całą planowaną inwestycję oraz przy montażu pobierać równomiernie towary ze wszystkich palet, a w przypadku płytek równomiernie ze wszystkich pudełek. 

Kupujący przed montażem zobowiązany jest do ponownego sprawdzenia i oceny całej dostawy pod względem: zgodności z zamówieniem, zamówionej ilości w stosunku do aktualnego zapotrzebowania, braku widocznych uszkodzeń i wad, koloru, wymiarów i krzywizn oraz dopuszalnych tolerancji w tym zakresie, struktury powierzchni licowych oraz innych widocznych cech towaru. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń należy je niezwłocznie zgłosić do Sprzedawcy i nie rozpoczynać prac budowlano-montażowych, a jeśli je już rozpoczęto to natychmiast je wstrzymać, tak aby minimalizować ewentualną szkodę. 
KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. może się uchylić od odpowiedzialności za szkodę poniesioną w związku z wykorzystaniem przez Kupującego w procesie montażu uszkodzonych lub wadliwych materiałów (które to uszkodzenia lub wady można było rozpoznać przed przystąpieniem do pracy). 
Kupujący odpowiedzialny jest za wykonanie pracy zgodnie ze sztuką budowlaną, w szczególności za mieszanie towaru ze wszystkich palet podczas montażu, tak aby uzyskać naturalny i równomierny rozkład kolorów.  

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia lub przestoju prac budowlano-montażowych itp., uwzględniających zakupiony towar i wywołanych zgłoszeniem i rozpatrzeniem reklamacji towaru - niezależnie od tego czy reklamacja była uzasadniona. 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

"1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

2. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

-zwrócenie się do stałego polubownego sądku konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017r. poz. 1063 ze zm.), z wnioskiem o rostrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

-zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy o Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Sprzedawcą,

-może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszczenie Konsumentów Polskich)."

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny do pobrania pod linkiem https://kmk-klinkier.pl/odstapienie.pdf 

Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania zgłoszenia.
Upoważnionym do zgłoszenia reklamacyjnego jest Kupujący (Nabywca z faktury VAT) lub upoważniony przez niego przedstawiciel (wówczas wymagane jest dostarczenie do KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. pisemnego, formalnego upoważnienia). 
Zadaj pytanie
zamknijpracownik
Dziekujemy za przesłanie zapytania.
Odpowiemy na nie niezwłocznie.
Na każde pytanie odpowiadamy w możliwie najkrótszym terminie.
Zwykle odpowiedź udzielana jest w czasie krótszym niż 24h.
Jeśli Twoja sprawa jest pilna zadzwoń do naszego doradcy.

Odpowiedź na większość pytań technicznych znajdziesz w dziale Porady


Zadzwoń
tel.: 63 244 77 00 lub 63 220 44 00
Poleć znajomemu produkt [produkt1]
zamknij
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za polecenie naszego produktu.
Adres e-mail znajomego:
Treść, Twój komentarz
Twoje imię i nazwisko:
Wyślij kopię e-maila do mnie
Poleć produkt [produkt2] na portalu społecznościowym
zamknij
Opinie naszych klientów dotyczące produktów & obsługi
DODAJ OPINIĘ
Oceń produkt & obsługę
PUBLIKUJ
Zaufali nam
poprzednie zdjęcie
następne zdjęcie