Regulamin

Wszystkie transakcje sprzedaży realizowane przez KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o., tj. sprzedaż stacjonarna, sprzedaż Internetowa przeprowadzane są w oparciu o niniejszy Regulamin Sprzedaży Internetowej / Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS).

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
ul. Europejska 5
62-500 Konin
NIP: 6652996767
KRS: 000536241
REGON: 36042580

Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży Internetowej / Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (OWS) przed dokonaniem zakupu. Akceptacja oferty (proformy) oraz dokonanie płatności (w formie zadatku lub całkowitej przedpłaty) stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży Internetowej / Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (OWS) i jest równoznaczna z akceptacją przedstawionych zasad realizacji transakcji sprzedaży przez strony umowy.

Zamówienia

1/ Dot. Zakupów przez osoby fizyczne

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru wskazanego w ofercie kupna (e-mail z tematem: Potwierdzenie złożenia zamówienia nr) następuje dopiero z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez KMK-KLINKIER.PL.

W/w przyjęcie zamówienia do realizacji następuje tylko i wyłącznie, jeśli w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, uprawniony przedstawiciel KMK-KLINKIER.PL skontaktuje się z konsumentem i telefonicznie a następnie dodatkowo poprzez pocztę elektorniczną e-mail potwierdzi formalnie przyjęcie zamówienia do realizacji. W e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji powinien znaleźć się zwrot: „przyjmujemy zamówienie do realizacji” oraz dodatkowo powinno nastąpić wskazanie terminu realizacji. Brak jakiejkowiek informacji w w/w terminie nie oznacza, przyjęcia zamówienia do realizacji.

Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest data zaksięgowania przedpłaty od Kupującego na koncie KMK-KLINKIER.PL pod warunkiem, że wczęsniej Kupujący otrzymał potwierdzenie przyjęcia zamówienia do relizacji.

Automatyczny komunikat (tj. mail wysłany z tematem: Potwierdzenie złożenia zamówienia nr) generowany tuż po złożeniu zamówienia przez klienta i wysyłany z maila info@kmk-klinkier.pl na adres mailowy klienta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Podobnie, fakt opłacenia złożonego zamówienia w przedpłacie, bez formalnego potwierdzenia przyjęcie zamówienia do realizacji przez uprawnionego pracownika KMK-KLINKIER.PL sp. z o.o. również nie wywołuje żadnych skutków w zakresie zawarcia umowy sprzedaży na odległość.Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

Każda zmiana w zamówieniu dokonywana jest w dokumencie oferty/proformy/zamówienia i taki dokument w ostatecznej wersji udostępniany jest klientowi.

Kupujący jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi danymi zawartymi w w/w dokumencie (w szczególności ze specyfikacją towarową zamówienia) a dokonując przedpłaty (zadatku lub 100% wartości zamówienia) potwierdza zgodność ostatecznej wersji. W przypadku krótkich terminów realizacji, tj. do 30 dni kalendarzowych, KMK-KLINKIER.PL pobiera przedpłatę w wysokości 100% wartości zamówienia. W przypadku dłuższych terminów realizacji zamówienia przyjmowane są na podstawie wpłaconego zadatku, zwykle w wysokości 50% nominalnej wartości zamówienia. Wymaga się, aby pozostałe 50% zostało spłacone najpóźniej na 3 dni przed umówionym terminem dostawy.
 

2/ Dot. Zakupów przez przedsiębiorców

KMK-KLINKIER.PL sp. z o.o. dopuszcza składanie zamówień w następującej formie: telefonicznie, osobiście lub poprzez kanały elektroniczne np. wiadomość e-mail.
Każdorazowo, po złożonym zamówieniu przez klienta, Konsultant KMK-KLINKIER.PL sp. z o.o., w formie dokumentu Proformy wysyła na adres e-mail klienta, potwierdzenie zawarcia wiążącej umowy kupna-sprzedaży.
Złożenie zamówienia oraz przesłanie Proformy, zamyka możliwość jego modyfikacji, jednocześnie obligując klienta do uiszczenia 100% płatości (w formie przedpłaty) a także odebrania zamówienia w całości.

Dostawy

KMK-KLINKIER.PL dostarcza towar na zlecenie Klienta, w miejsce przez niego wskazane. Wycena kosztów transportu, dokonywana jest dopiero po ostatecznym ustaleniu specyfikacji zamówienia oraz podaniu dokładnego adresu dostawy (tj. kodu pocztowego oraz miejscowości) przez Klienta. Koszt dostawy ponosi każdorazowo i w całości Klient. KMK-KLINKIER.PL zastrzega, że dostawy będą realizowane tylko w przypadku, gdy do miejsca dostawy możliwy jest dojazd środkami transportowymi organizowanymi przez KMK-KLINKIER.PL.

Dostawy większych ilości materiałów, tzw. całopojazdowe (np. na całą elewację) odbywają się autem typu TIR.

Organizacja sprawnego i zgodnego z ustalonym wcześniej termiem rozładunku, leży wówczas po stronie klienta i odbywa się na jego koszt.

Dostawy drobnicowe (maks. do 10 palet) odbywają się autami z windą i wówczas rozładunek palet z auta zapewnia kierowca spedycji.

Do obowiązku klienta należy wskazanie utwardzonego placu składowego (kostka brukowa, asfalt, beton).

Dostawy realizowane są przez zewnętrzną spedycję.

Rzeczywisty koszt dostarczenia 1 palety jest zgodny z aktualną umową zawartą przez KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. ze spedytorem i wynosi 398zł brutto za 1 paletę.

Promocyjny koszt dostawy 1 euro palety [w dowolne miejsce w Polsce], wynosi dla konsumenta 198zł brutto za 1 paletę, tj. 50% rzeczywistego kosztu dostawy.

W każdej ofercie/proformie zawarty jest adres dostawy. Kupujący akceptując ofertę/proformę (poprzez dokonanie częściowej lub całkowitej przedpłaty) potwierdza ostatecznie określony w dokumencie a wcześniej podany przez siebie adres dostawy.

KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. podczas ewentualnego zwrotu towaru przez klienta, pobierze różnicę w wartości udzielonego rabatu za dostawę, pokrywając w ten sposób rzeczywiste koszty dostawy, które wynoszą 198zł brutto za 1 paletę.

Branżowa norma uszkodzeń dopuszcza wielkość ubytku w wysokości 5% towarów. Norma uszkodzeń jest liczona w ramach całego zamówienia bez podziału na cegły, płytki czy też bruki. Niecałe cegły, płytki oraz bruki wykorzystuje się z powodzeniem przy zakończeniu ścian/podjazdów i otworów lub w przypadku zastosowania wiązania dzikiego (naturalnego) na całej powierzchni ściany.

Przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu w miejsce rozładunku, np. zagrożenie uszkodzenia pojazdu, towaru lub innej szkody, zbyt wąski wjazd, wąska - niedostosowana do ruchu aut ciężarowych uliczka dojazdowa, zakazy drogowe, wysokie ryzyko zakopania się samochodu ciężarowego. W takich przypadkach złożenie towaru może (ma życzenie klienta) nastąpić np. na chodniku przed posesją klienta lub też w innej wskazanej przez klienta pobliskiej lokalizacji - np. u sąsiada (wymagany ten sam kod pocztowy). W sytuacji gdzie nie ma możliwości dojazdu oraz klient nie wskazał alternatywnego miejsca rozładunku uważa się, że towar dotarł we wskazane miejsce we właściwym czasie, a dodatkowy koszt zwrotu przesyłki do nadawcy obciąża Klienta. Koszt zwrotu i ponownej dostawy tylko 1 palety wynosi 396zł brutto (2 x 198zł brutto).

Zwroty

W umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. zakup w sklepie internetowym), zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, z zakupionego towaru mogą Państwo zrezygnować w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Możliwość zwrotu nie dotyczy Konsumentów, którzy wcześniej zamówili próbki produktów i dzięki temu mogli zapoznać się osobiście z zamawianym produktem. Możliwość zwrotu nie dotyczy również firm.

W przypadku skorzystania z tego uprawnienia, Kupujący zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wraz z nim przesłanie dostarczonego produktu na adres siedziby Firmy KMK-KLINKIER.PL.

Kupujący może odstąpić od umowy jedynie wtedy, gdy produkt:

 • nie był używany
 • nie został pobrudzony lub w inny sposób zniszczony
 • nie został pozbawiony fabrycznego opakowania
 • jest kompletny
 • nie został przetworzony pod indywidualne zamówienie

W umowach zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa zwrot towaru nie jest możliwy. W wyjątkowych przypadkach, gdy dokonano stosownych, indywidualnych ustaleń z danym klientem jeszcze przed dokonaniem zakupu, dopuszcza się warunkową możliwość zwrotu niewykorzystanego towaru (do 25% ilości całego zamówienia) za 50% ceny sprzedaży.

Podobnie, fakt opłacenia złożonego zamówienia w przedpłacie, bez formalnego potwierdzenia przyjęcie zamówienia do realizacji przez uprawnionego pracownika KMK-KLINKIER.PL sp. z o.o. również nie wywołuje żadnych skutków w zakresie zawarcia umowy sprzedaży na odległość.Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

Każda zmiana w zamówieniu dokonywana jest w dokumencie oferty/proformy/zamówienia i taki dokument w ostatecznej wersji udostępniany jest klientowi.

Kupujący jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi danymi zawartymi w w/w dokumencie (w szczególności ze specyfikacją towarową zamówienia) a dokonując przedpłaty (zadatku lub 100% wartości zamówienia) potwierdza zgodność ostatecznej wersji. W przypadku krótkich terminów realizacji, tj. do 30 dni kalendarzowych, KMK-KLINKIER.PL pobiera przedpłatę w wysokości 100% wartości zamówienia. W przypadku dłuższych terminów realizacji zamówienia przyjmowane są na podstawie wpłaconego zadatku, zwykle w wysokości 50% nominalnej wartości zamówienia. Wymaga się, aby pozostałe 50% zostało spłacone najpóźniej na 3 dni przed umówionym terminem dostawy.

Reklamacje

W chwili odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan i zawartość całej dostawy.

Kupujący (lub jego upoważniony przedstawiciel do odbioru towaru) własnoręcznym podpisem potwierdza, że towar odebrał i sprawdził całą dostawę przed odbiorem pod względem:

 • jego zgodności z zamówieniem,
 • ilości,
 • braku widocznych uszkodzeń czy wad,
 • koloru,
 • wymiarów i krzywizn oraz dopuszczalnych tolerancji w tym zakresie,
 • struktury powierzchni licowych,
 • innych widocznych cech towaru,

i z tego tytułu nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

W przypadku jakichkolwiek niezgodności, uszkodzeń czy też wad, Kupujący podczas kwitowania odbioru całej dostawy zobowiązany jest do spisania pisemnego protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej towar.

Usługa dostawy wykonywana jest przez zewnętrzny podmiot w związku z powyższym ewentualne spisanie protokołu reklamacyjnego może nastąpić tylko i wyłącznie w momencie kwitowania dostawy przez Kupującego.

Brak wywiązania się kupującego z któregokolwiek z ciążących na nim obowiązków, tj. sprawdzenia stanu i zawartości całej dostawy oraz obowiązku spisania pisemnego protokołu reklamacyjnego (w przypadku ewentualnych niezgodności, uszkodzeń lub wad), zwalnia całkowicie z odpowiedzialności KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. w zakresie niezgodności, uszkodzeń oraz wad.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (np. z powodu wyczerpania stanu magazynowego), KMK-KLINKIER.PL wymieni produkt na inny, dostępny model za równowartość ceny.

Wysyłamy próbki

Dostarczamy pod adres domowy lub do biura. Zamawiasz dziś, otrzymujesz jutro.

Dostawa w 24h

Magazyn ze stanem ponad 2 mln sztuk cegieł zapewnia natychmiastową realizację zamówień.

Zaufany doradca

Przydzielimy Ci indywidualnego doradcę, który zagwarantuje bezpieczne i udane zakupy.

Obsługa całej Polski

Codziennie realizujemy dostawy w Twój region. Obsługujemy wszystkie regiony Polski.

Numer 1 w Polsce

Jesteśmy liderem internetowej sprzedaży klinkieru w Polsce. Zaufało nam wielu klientów.

Markowe i oryginalne

Najwyższa estetyka w połączeniu z ponad 100-letnią trwałością. Nieustannie od 1890 r.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnego działania witryny (cookies niezbędne) oraz tworzenia usług i ofert dostosowanych do Twoich potrzeb (cookies opcjonalne). Dowiedz się więcej w polityce cookies.