Strona głównaarrowRegulamin

Regulamin Sprzedaży Internetowej / Ogólne Warunki Sprzedaży

Wszystkie transakcje sprzedaży realizowane przez KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o., tj. sprzedaż stacjonarna, sprzedaż Internetowa przeprowadzane są w oparciu o niniejszy Regulamin Sprzedaży Internetowej / Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS).

Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży Internetowej / Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (OWS) przed dokonaniem zakupu. Akceptacja oferty (proformy) oraz dokonanie płatności (w formie zadatku lub całkowitej przedpłaty) stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży Internetowej / Ogólnymi Warunkami Sprzedaży (OWS) i jest równoznaczna z akceptacją przedstawionych zasad realizacji transakcji sprzedaży przez strony umowy. 

I. ZAMÓWIENIA

Informacje handlowe (w tym ceny towarów) zamieszczone na stronie internetowej www.kmk-klinkier.pl, wyceny sporządzane samodzielnie przez klienta z poziomu karty produktowej, po przez kliknięcie przycisku "zobacz wycenę" oraz wyceny (w formie proformy) sporządzane przez handlowców KMK-KLINKIER.PL SP. z o.o nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 i art.543 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459.) lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert kupna przez klientów.
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży towarów wskazanych w/w wycenie, następuje dopiero z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez KMK-KLINKIER.PL.

W/w przyjęcie zamówienia do realizacji następuje tylko i wyłącznie, jeśli w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, uprawniony przedstawiciel KMK-KLINKIER.PL skontaktuje się z konsumentem poprzez pocztę elektroniczną e-mail i potwierdzi formalnie przyjęcie zamówienia do realizacji. W e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji musi znaleźć się zwrot: „przyjmujemy zamówienie do realizacji” oraz dodatkowo powinno nastąpić wskazanie terminu realizacji. Brak jakiejkolwiek informacji w w/w terminie oznacza, brak przyjęcia zamówienia do realizacji.

Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest data zaksięgowania przedpłaty od Kupującego na koncie KMK-KLINKIER.PL pod warunkiem, że wczęsniej Kupujący otrzymał potwierdzenie przyjęcia zamówienia do relizacji.

Automatyczny komunikat (tj. mail wysłany z tematem: Potwierdzenie złożenia zamówienia nr) generowany tuż po złożeniu zamówienia przez klienta i wysyłany z maila info@kmk-klinkier.pl na adres mailowy klienta nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Podobnie, fakt opłacenia przedstawionej wyceny (np. w postaci proformy) poprzez dokonanie przedpłaty, ale bez formalnego potwierdzenia przyjęcie zamówienia do realizacji przez uprawnionego pracownika KMK-KLINKIER.PL sp. z o.o. również nie wywołuje żadnych skutków w zakresie zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

Dla zamówień składanych przez Przedsiębiorców z czasem oczekiwania na dostawę towarów dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, tj. towarów, które dopiero zostaną wyprodukowane w przyszłości, a także w przypadku wystąpienia istotnej zmiany kosztów zakupu usług i/lub towarów będących przedmiotem transakcji, KMK-KLINKIER.PL sp. z o.o. zastrzega sobie w/w sytuacji, możliwość odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży z przyczyn ekonomicznych. W przypadku wystąpienia sytuacji jak wyżej, strony zrzekają się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od siebie.

Zwrot: "*Oferta cenowa ważna do (dzień.miesiąc.rok). Nie zwlekaj, Kup Teraz!" widoczny w karcie produktowej, wskazuje jedynie przybliżony i planowany termin obowiązywania oferty cenowej. W wyjątkowych sytuacjach (np. nieplanowana zmiana cen zakupu od dostawcy w trakcie miesiąca) KMK-KLINKIER.PL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych produktów w dowolnym momencie trwania oferty. Nowe ceny towaru są obowiązujące i skuteczne z chwilą ich opublikowania na stronie sklepu internetowego. W wypadku zmiany ceny towaru, kupujący zapłaci cenę towaru, która była podana w chwili złożenia zamówienia.
 
Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
Każda zmiana w zamówieniu dokonywana jest w dokumencie oferty/proformy/zamówienia i taki dokument w ostatecznej wersji udostępniany jest klientowi. 

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych jak i firm dokumentowana jest każdorazowo tylko i wyłącznie poprzez wystawienie faktury
VAT. Pełna odpowiedzialność na etapie składania zamówienia w zakresie podania właściwych i ostatecznych danych do faktury ciąży na Nabywcy. 

Kupujący jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi danymi zawartymi w w/w dokumencie (w szczególności ze specyfikacją towarową zamówienia) a dokonując przedpłaty (zadatku lub 100% wartości zamówienia) potwierdza zgodność ostatecznej wersji. W przypadku krótkich terminów realizacji, tj. do 30 dni kalendarzowych, KMK-KLINKIER.PL pobiera przedpłatę w wysokości 100% wartości zamówienia. W przypadku dłuższych terminów realizacji zamówienia przyjmowane są na podstawie wpłaconego zadatku, zwykle w wysokości 50% nominalnej wartości zamówienia. Wymaga się, aby pozostałe 50% zostało spłacone najpóźniej na 3 dni przed umówionym terminem dostawy. 

Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o towarze, widocznymi w karcie produktu, po kliknięciu na miniaturę zdjęcia. Stąd KMK-KLINKIER.PL nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.

Zakłady produkcyjne do określenia produkowanych wyrobów używają często oznaczeń literowo-cyfrowych np. VZ559WF11481700. Niekiedy producenci w nazwie produktu określają również przykładowe zastosowanie danego wyrobu, używając opisu np. bruk tarasowy, cegła kominowa, cegła elewacyjna, cegła kanalizacyjna, cegła podłogowa. Wskazane zastosowanie w nazwie wyrobu np. bruk tarasowy jest jedynie jednym z przykładowych zastosowań i nie wyklucza użycia tego produktu np. jako materiał na chodnik. W związku z powyższym, tj. mało zrozumiałymi i mało zapamiętywanymi nazwami wyrobów stosowanymi przez producentów, KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. na stronie internetowej www.kmk-klinkier.pl oraz w ofertach/zamówieniach/proformach nadaje swoje nazwy własne wszystkim wyrobom (tzw. Nazwy handlowe produktów) w celu ułatwienia komunikacji z klientem. Z kolei na dokumentach księgowych tj. fakturach VAT stosowane są nazwy oryginalne wyrobów, te które zostały pierwotnie zdefiniowane przez producenta.

KMK-KLINKIER.PL zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad. 

W ofercie KMK-KLINKIER.PL sp. z o.o. można znaleźć kilka tysięcy produktów. Niektóre grupy produktowe produkowane są jako wyroby gotowe, inne (takie jak np. płytki ręcznie formowane, płytki klinkierowe, kształtki, czy też cegły połówkowe) przetwarzane są na indywidualne zamówienie klienta. Sposoby przetwarzania i pozyskiwania produktów są różnorodne, np. niektóre z nich przetwarzane są z większych bloków monolitycznych. Przykładowe techniki przetwarzania produktów, to piaskowanie, przecinanie, angobowanie, szlifowanie, śrutowanie, obijanie czy też łupanie. W/w sposoby pozyskiwania i przetwarzania stanowią know-how przedsiębiorstwa, mimo tego udostępniane są każdorazowo na wyraźną prośbę zainteresowanego.

KMK-KLINKIER.PL udostępnia możliwość zamówienia próbek oferowanych produktów. Próbki są płatne - koszt jednego pakietu (9 szt. płytek w paczce) wynosi 39,90 zł (płatne kurierowi - przy odbiorze).

Jeżeli Kupujący złoży ostateczne zamówienie w KMK-KLINKIER.PL (na kwotę powyżej 5000 zł brutto) i zwróci się pisemnie o zwrot kwoty za próbki, KMK-KLINKIER.PL odliczy od wartości faktury koszt próbek. Jeżeli Kupujący zamówił kilka pakietów próbek, KMK-KLINKIER.PL zwróci jedynie za jeden pakiet, tzn. kwotę 39,90 zł. 

KMK-KLINKIER.PL nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza przez Kupującego; w takim wypadku transakcje mogą nie zostać zrealizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.

W przypadku zamówień o wartości do 5000 zł/brutto KMK-KLINKIER.PL dolicza koszt przepakowania/folii/palety drewnianej.

Wyceny sporządzane przez kalkulator na stronie KMK-KLINKIER.PL lub bezpośrednio przez handlowców zawierają niezbędną chemię budowlaną skalkulowaną zgodnie ze średnim zapotrzebowaniem podanym przez producenta z zaokrągleniem ilości do pełnych opakowań. Z kolei zapotrzebowanie na produkty typu: cegły oraz płytki, liczone jest z fugą wynoszącą ok. 10 mm.  
Wyceny sporządzone poprzez kalkulator lub bezpośrednio przez handlowców mają wymiar szacunkowy, opierają się na normatywnym zużyciu materiału i każdorazowo powinny podlegać weryfikacji przez kierownika robót (wykonawcę) oraz samego Kupującego. 

Czas realizacji zamówienia złożonego przez Konsumenta może wynieść do 30 dni.
Termin realizacji, liczony jest od kolejnego dnia roboczego (pon-pt) od dnia zaksięgowania się przelewu przedpłaty.

W przypadku, gdy Kupującym nie jest Konsument (tylko firma), czas realizacji zamówienia i dostawy (doręczenia towaru Kupującemu) może wynosić do 31 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, a w przypadku produktów importowanych z zagranicy (szczególnie  z Holandii i Niemiec) - może wynieść nawet 6 miesięcy od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Towary będące przedmiotem oferty KMK-KLINKIER.PL pochodzą z wielu fabryk zlokalizowanych w Europie. 
W ramach oferty KMK-KLINKIER.PL można znaleźć ponad 3100 produktów i niemal każdy produkt ma inne warunki i czas dostawy. Tylko wybrane produkty sprzedawane są na sztuki. 
Ze względu na specyfikę produktu część towarów produkowanych jest na bieżąco, niektóre towary produkowane są cyklicznie, np. tylko raz w roku, a jeszcze inne tylko pod zamówienie przy spełnieniu kryteriów ilościowych, np. zamówienie > 1000m2. 
Mając na uwadze powyższe Kupujący jest zobowiązany do złożenia zamówienia na całą planowaną inwestycję, a jeśli z jakiś powodów nie może tego dokonać to powinien chociaż złożyć rezerwację na etapie składania pierwotnego zamówienia na pozostałą część towaru. 
Jeżeli Kupujący wie, że będzie kontynuował inwestycję, ale nie jest w stanie w żaden sposób określić nawet przybliżonego zapotrzebowania to sam fakt kontynuacji również powinien zostać zakomunikowany sprzedawcy na etapie składania pierwotnego zamówienia, celem upewnienia się co do przyszłych warunków i czasu dostawy dla tego konkretnego towaru. 
Jeżeli Kupujący nie dostosuje się do w/w procedur składania zamówień i nie zakomunikuje całkowitego zapotrzebowania lub chociaż planu kontynuacji inwestycji na etapie składania pierwotnego zamówienia, to może się okazać, że termin dostawy domówionego towaru będzie znacznie wydłużony, może się też tak zdarzyć, że nawet produkt będzie nieosiągalny. 
Kupujący jest zobowiązany, podczas wykonywania montażu, do bieżącego kontrolowania ilości posiadanego zapasu w stosunku do aktualnego zapotrzebowania. Kupujący jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 2 inwentaryzacji posiadanego zapasu, pierwszą przy 50% zaawansowania wykonywania prac montażowych oraz drugą przy 75% zaawansowania prac montażowych.
W przypadku stwierdzenia braku wystarczającej ilości materiału na całą inwestycję, należy przerwać dalsze prace na takim etapie, aby ilość materiału pozostała na budowie była co najmniej dwukrotnie większa niż ilość domówionego materiału. Oznacza to, że jeżeli brakło 10% materiału to 20% niewykorzystanego materiału powinno zostać na budowie w celu wymieszania partii produkcyjnych i zniwelowania ewentualnych różnic w kolorze. 
Dla bezpieczeństwa zalecamy również rozpoczęcie wykonywania prac montażowych począwszy od miejsc najbardziej reprezentacyjnych ze względu na estetykę (np. front elewacji), a kończenie tej inwestycji w miejscach mniej eksponowanych. Taki sposób realizacji prac może dodatkowo zniwelować konsekwencje związane z niedoszacowaniem ilości. 

W związku z przejęciem fabryki przez nowego właściciela w 2019 roku oraz przypadającego na ten okres wyczerpania złoża gliny dla niektórych kolorów, a także modernizacji procesu technologicznego, producent zastrzega, że dla nowych wypałów (począwszy od 01.09.2019 roku) mogą występować znaczące różnice wizualne.
 
Przedmiotem oferty zaprezentowanej na stronie www.kmk-klinkier.pl są towary wyprodukowane w Polsce, Holandii, Niemczech, Belgii lub innych krajach UE. 
Uprzejmie informujemy, że dla wyrobów nie objętych normami zharmonizowanymi UE redystrybucja wyrobów odbywa się na podstawie art. 10 Ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.) poprzez dokumenty o nazwie:"pn. Induwidualna Dokumentacja Techniczna dla wyrobu jednostkowego".
Przykładem wyrobów dostarczanych na podstawie Indywidualnnej Dokumentacji Technicznej dla wyrobu jednostkowego są produkty o nazwach handlowych np. Calem, Turyn, Doet oraz inne. Kupujący każdorazowo przed zakupem może uzyskać informacje o sposobie redystrybucji wyrobów składając zapytanie do KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o.
Wyroby budowlane podlegające jednostkowemu zastosowaniu nie są produktami wytwarzanymi seryjnie, a produktami wytwarzanymi na indywidalne zamówienie klienta. 

Produkty zakwalifikowane do kategorii "Końcówki serii" to wyroby wycofane ze standardowej oferty producenta. Oznacza to, że produkcja tych wyrobów nie zostanie nigdy wznowiona. Tym samym nie ma możliwości ich zamówienia ponad aktualny stan magazynowy.

Produkty zakwalifikowane do kategorii "Promocje" to wyroby promowane przez producenta poprzez obniżenie ceny produktu. Pula towarów objętych promocją, każdorazowo jest ograniczona do ilości zakontraktowanych i zakupionych wcześniej przez KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. Informacja o ograniczonej ilości towarów w promocji komunikowana jest wprost w karcie produktowej danego produktu w postaci komunikatu "Promocja ograniczona ilościowo".
Z racji ograniczonej ilości towarów objętych promocją, klient każdorazowo przed zakupem powinien upewnić się czy ilość towaru objętego promocją, który pozostaje na stanie magazynowym pozwala obsłużyć jego zamówienie. W przypadku, gdy stan magazynowy towarów objętych promocją nie pozwala obsłużyć danego zamówienia, produkt wyceniany jest w cenie detalicznej, (czyli bez rabatu wynikającego z promocji). Jeżeli klient akceptuje możliwe różnice wymiarów oraz kolorystyki z racji 2 różnych partii produkcyjnych, możliwe jest sprzedaż łączona, tj. aktualnie dostępna pula w cenie promocyjnej oraz pozostała ilość w cenie detalicznej.

Produkty zakwalifikowane do kategorii "Edycja limitowana" to wyroby, które produkowane są w określonej, celowo limitowanej ilości, tak, aby zwiększyć prestiż realizowanych inwestycji. Produkty te charakteryzują się unikalnym wyglądem tj. kolorystyką, strukturą, formatem.

Składowanie zakupionego przez klienta towaru, w magazynach KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. odbwa się bezpłatnie do 7 dni.
 
Po upływie powyższego terminu, KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów za składowanie każdej palety. Opłata wynosi 100 zł/netto za 1 paletę, za każdy rozpoczęty miesiąc składowania. Opłata zostaje naliczona dzień po upłynięciu 7-dniowego terminu bezpłatnego składowania.


Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

II. DOSTAWY 

KMK-KLINKIER.PL dostarcza towar na zlecenie Klienta, w miejsce przez niego wskazane. Koszt takiej dostawy ponosi Klient. KMK-KLINKIER.PL zastrzega, że dostawy będą realizowane tylko w przypadku, gdy do miejsca dostawy możliwy jest dojazd środkami transportowymi organizowanymi przez KMK-KLINKIER.PL.

Dostawy większych ilości materiałów, tzw. całopojazdowe (np. na całą elewację) odbywają się autem typu TIR.
Organizacja sprawnego i zgodnego z ustalonym wcześniej termiem rozładunku, leży wówczas po stronie klienta i odbywa się na jego koszt.

Dostawy drobnicowe (maks. do 10 palet) odbywają się autami z windą i wówczas rozładunek palet z auta zapewnia kierowca spedycji.

Do obowiązku klienta należy wskazanie utwardzonego placu składowego (kostka brukowa, asfalt, beton).
W sytuacji gdy klient nie zapewnił utwardzonego placu składowego i jednocześnie na wezwanie KMK-KLINKIER.PL Sp z o.o nie wskazał alternatywnego miejsca rozładunku, uważa się, że towar dotarł we wskazane miejsce we właściwym czasie. W takim przypadku koszt pierwotnej dostawy oraz koszt zwrotu tej dostawy obciąża klienta. 

Dostawy realizowane są przez zewnętrzną spedycję.
Rzeczywisty koszt dostarczenia 1 palety jest zgodny z aktualną umową zawartą przez KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. ze spedytorem i wynosi 389zł brutto za 1 paletę. 
Promocyjny koszt dostawy 1 euro palety [w dowolne miejsce w Polsce], wynosi dla konsumenta [osoby fizycznej] 199zł brutto za 1 paletę, tj. 50% rzeczywistego kosztu dostawy. 
Promocyjny koszt dostawy dla konsumenta [osoby fizycznej] jest stosowany w przypadku wysyłki 2 i więcej palet.
Promocyjny koszt dostawy nie jest stosowany dla klientów profesjonalnych, tj. firm. 
Ewentualne odbiory od klientów realizowane są w cenie 398zł brutto / paleta, tj. w zgodzie z rzeczywistym kosztem transportu. 

Darmowa dostawa dla całej elewacji lub podjazu, tj. powyżej 200m2 płytek, 150m2 cegieł i 200m2 bruku nie obowiązuje dla produktów przecenionych (promocje i końcówki serii) oraz produktów z działów: cegły podłogowe oraz kruszywo do gabionów.  

Adres dostawy w formie kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru posesji wskazywany jest przez Kupującego. Odpowiedzialność za podanie nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy ciąży w pełni na Kupującym. KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego ewentualnymi kosztami ponownej wysyłki towaru wynikającymi ze wskazania błędnego adresu dostawy. 

W każdej ofercie/proformie zawarty jest adres dostawy. Kupujący akceptując ofertę/proformę (poprzez dokonanie częściowej lub całkowitej przedpłaty) potwierdza ostatecznie określony w dokumencie a wcześniej podany przez siebie adres dostawy.
 
KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. podczas ewentualnego zwrotu towaru przez klienta, pobierze różnicę w wartości udzielonego rabatu za dostawę, pokrywając w ten sposób rzeczywiste koszty dostawy, które wynoszą 398zł brutto za 1 paletę. 

Branżowa norma uszkodzeń dopuszcza wielkość ubytku w wysokości 5% towarów. Norma uszkodzeń jest liczona w ramach całego zamówienia bez podziału na cegły, płytki czy też bruki. Niecałe cegły, płytki oraz bruki wykorzystuje się z powodzeniem przy zakończeniu ścian/podjazdów i otworów lub w przypadku zastosowania wiązania dzikiego (naturalnego) na całej powierzchni ściany.
 
Przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu w miejsce rozładunku, np. zagrożenie uszkodzenia pojazdu, towaru lub innej szkody, zbyt wąski wjazd, wąska - niedostosowana do ruchu aut ciężarowych uliczka dojazdowa, zakazy drogowe, wysokie ryzyko zakopania się samochodu ciężarowego. W takich przypadkach złożenie towaru może (ma życzenie klienta) nastąpić np. na chodniku przed posesją klienta lub też w innej wskazanej przez klienta pobliskiej lokalizacji - np. u sąsiada (wymagany ten sam kod pocztowy). W sytuacji gdzie nie ma możliwości dojazdu oraz klient nie wskazał alternatywnego miejsca rozładunku uważa się, że towar dotarł we wskazane miejsce we właściwym czasie, a dodatkowy koszt zwrotu przesyłki do nadawcy obciąża Klienta. Koszt zwrotu i ponownej dostawy tylko 1 palety wynosi 796zł brutto (2 x 398zł brutto). 

III. ZWROTY

W umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. zakup w sklepie internetowym), zgodnie z zgodnie z  art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1225.) z zakupionego towaru mogą Państwo zrezygnować w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Możliwość zwrotu nie dotyczy Konsumentów, którzy wcześniej zamówili próbki produktów i dzięki temu mogli zapoznać się osobiście z zamawianym produktem.

Kupujący może odstąpić od umowy jedynie wtedy, gdy produkt:
- nie był używany
- nie został pobrudzony lub w inny sposób zniszczony
- nie został pozbawiony fabrycznego opakowania
- jest kompletny
- nie został przetworzony pod indywidualne zamówienie

W przypadku skorzystania z tego uprawnienia, Kupujący zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wraz z nim przesłanie dostarczonego produktu na adres siedziby Firmy KMK-KLINKIER.PL.

Możliwość zwrotu nie dotyczy przedsiebiorców, którzy dokonali zakupu o charakterze zawodowym, wynikającym z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. O charakterze zawodowym transkacji decyduje rodzaj PKD i w przypadku następujących kodów PKD strony zgodnie oświadczają, ze zakup ma charakter zawodowy: 46.73.Z, 41.20.Z, 41.10.Z, 43.11.Z, 43.91.Z, 43.39.Z, 43.99.Z, 47.91.Z, 47.19.Z, 46.90.Z, 42.99.Z. 

W umowach zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa zwrot towaru nie jest możliwy. W wyjątkowych przypadkach, gdy dokonano stosownych, pisemnych indywidualnych ustaleń z danym klientem jeszcze przed dokonaniem zakupu, dopuszcza się warunkową możliwość zwrotu niewykorzystanego towaru (do 25% ilości całego zamówienia) za 50% ceny sprzedaży. 

Różnice w wyglądzie zewnętrznym towarów wynikające z ich specyfiki, specyfiki materiałów użytych do produkcji lub z procesów produkcyjnych (kolorystyki, faktury i struktury lica, efektu szkliwienia lub jego braku itp.) nie stanowią wady towaru i nie mogą stanowić podstawy zwrotu / reklamacji. W szczególności dopuszcza się różnice wizualne w przypadku płytek prostych i kątowych, które ze względu na ich różnorodny kształt muszą być wytwarzane na 2 różnych liniach produkcyjnych.

Podstawy zwrotu / reklamacji nie może stanowić również błędna interpretacja walorów estetycznych produktu (w szczególności: kolorystyki, faktury i struktury lica, efektu szkliwienia lub jego braku) wynikająca z ustawień różnych typów monitorów dostępnych na rynku.

Podstawy zwrotu / reklamacji nie mogą stanowić różnice w parametrach technicznych (np. różnice w wymiarach produktów) w stosunku do deklarowanych, jeśli te różnice mieszczą się w dopuszczalnych zakresach zdefiniowanych w stosownych normach odniesienia w zgodzie, z którymi produkowany jest danych wyrób. 
Tolerancje wymiarowe dla cegieł ręcznie formowanych wynoszą: na długości +/- 15mm, na szerokości +/-10mm, na wysokości +/- 5mm.
Tolerancje wymiarowe dla cegieł klinkierowych wynoszą: na długości +/- 7mm, na szerokości +/- 3mm, na wysokości +/- 3mm

Jeśli KMK-KLINKIER.PL wyśle towar, a konsument go nie odbierze, KMK-KLINKIER.PL ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej oraz kosztów związanych z realizacją pierwszej dostawy, która to nie została odebrana przez klienta. 
W wyżej wymienionym przypadku refakturowany jest koszt usługi transportowej bez uwzględnionych wcześniej rabatów, tj. rzeczywisty koszt dostarczenia/zwrotu wszystkich palet, który to jest zgodny z aktualną umową zawartą przez KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. ze spedytorem i wynosi 198zł brutto za 1 paletę. 

W przypadku zwrotu towarów przez klienta KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. nalicza poniesione wcześniej koszty (np. cięcie płytek z cegieł, przepakowanie, zabezpieczenie folią itd.) związane z obsługą takiego zlecenia. 

W przypadku ewentualnego zwrotu towaru (zakupionego stacjonarnie, odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), który to wcześniej został odebrany, wszystkie z tym związane koszty pokrywa Konsument. W takim przypadku to Konsument odpowiedzialny jest za organizację transportu, załadunek towaru oraz odpowiednie zabezpieczenie całej dostawy.

W nawiązaniu do do art. 34 ust. 3  Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105.) informujemy, że ze względu na charakter rzeczy towar można odesłać w zwykły sposób pocztą - link do oferty Poczty Polskiej w zakresie przesyłek paletowych 
http://www.poczta-polska.pl/biznes/towary/przesylka-paletowa/ 
Dostarczane towary pakowane są na standardowych, normatywnych paletach, zabezpieczane oryginalną folią termokurczliwą i stanowią znormalizowaną jednostkę ładunkową, powszechną w obrocie transportowym, zatem mogą zostać odesłane przez Konsumenta dowolną firmą pocztową / kurierską / spedycyjną, np. Poczta Polska, DHL, UPS, Raben, Schenker, Pekaes, Suus, Jasfbg, M&M lub inną.
Mając na uwadze powyższe nie znajduje zastosowania art. 34 ust. 3. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105.) dla naszych towarów. 
 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w dokonanym zwrocie towaru, KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. ma prawo potrącić pełną kwotę za wszystkie stwierdzone uszkodzenia w dostawie. Stwierdzenie ewentualnych uszkodzeń przez KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. w dokonanym zwrocie towaru nastąpi nie póżniej niż w przeciągu 14 dni od momentu odbioru zwracanego towaru.

Produkt należy odesłać wraz z otrzymanym dowodem sprzedaży - fakturą VATnumerem własnego konta bankowego oraz oświadczeniem  o odstąpieniu od umowy. Koszty przesyłki towaru w obie strony pokrywa konsument. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Zwrot środków pienieznych z tytułu zwracanych towarów następuje w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu poprawnego potwierdzenia faktury korygującej sprzedaż (własnoreczny podpis lub oświadczenie mailowe).
 
 
IV. REKLAMACJE

W chwili odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan i zawartość całej dostawy. 

Kupujący (lub jego upoważniony przedstawiciel do odbioru towaru) własnoręcznym podpisem potwierdza, że towar odebrał i sprawdził całą dostawę przed odbiorem pod względem: 
- jego zgodności z zamówieniem,
- ilości,
- braku widocznych uszkodzeń czy wad,
- koloru, 
- wymiarów i krzywizn oraz dopuszczalnych tolerancji w tym zakresie, 
- struktury powierzchni licowych, 
- innych widocznych cech towaru,
i z tego tytułu nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

W przypadku jakichkolwiek niezgodności, uszkodzeń czy też wad, Kupujący podczas kwitowania odbioru całej dostawy zobowiązany jest do spisania pisemnego protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej towar. Usługa dostawy wykonywana jest przez zewnętrzny podmiot w związku z powyższym ewentualne spisanie protokołu reklamacyjnego może nastąpić tylko i wyłącznie w momencie kwitowania dostawy przez Kupującego. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności, uszkodzeń czy też wad, Kupujący zobowiązany jest do precyzyjnego wskazania ilości materiałów podlegających reklamacji. Ponadto, Kupujący zobowiązany jest do przesłania dokumentacji fotograficznej z której jednoznacznie będzie wynikać zakres i rodzaj szkody, w szczególności ilość materiałów niezgodnych, uszkodzonych czy też wadliwych. 
W przypadku braku możliwości wskazania dokładnych ilości lub/i wykonania dokumentacji fotograficznej materiałów podlegających reklamacji, Kupujący (na swój koszt) może w celu weryfikacji przesłać materiały, których dotyczy reklamacja, na adres siedziby spółki KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o..

Brak wywiązania się Kupującego z któregokolwiek z ciążących na nim obowiązków, tj.:
- sprawdzenia stanu i zawartości całej dostawy,
- obowiązku spisania pisemnego protokołu reklamacyjnego (w przypadku ewentualnych niezgodności, uszkodzeń lub wad),
- precyzyjnego wskazania ilości materiałów podlegających reklamacji,
- przesłania dokumentacji fotograficznej, z której jednoznacznie wynika ilość materiałów niezgodnych, uszkodzonych lub wadliwych,
zwalnia całkowicie z odpowiedzialności KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. w zakresie niezgodności, uszkodzeń oraz wad. 

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (np. z powodu wyczerpania stanu magazynowego), KMK-KLINKIER.PL wymieni produkt na inny, dostępny model za równowartość ceny.

Klient zobowiązany jest do przechowywania towaru zgodnie z poniższymi zaleceniami:
- materiały sypkie (np. zaprawy, fugi, kleje) oraz płynne (np. impregnaty, grunty, środki myjące) w miejscu suchym, zadaszonym, w temperaturze dodatniej, co najmniej +5 stopni Celsjusza. W przypadku materiałów płynnych należy je 1 raz w miesiącu przemieszać poprzez kilkukrotne odwrócenie pojemników do góry dnem. 
- materiały ceramiczne (np. cegły, płytki, bruki) oraz metalowe (np. kotwy, konsole, zawiesia) należy chronić przed wodą opadową i zawilgoceniem poprzez składowanie w miejscach suchych i zadaszonych, na drewnianych, przykrytych folią paletach. 
Materiały sypkie nie mogą być przechowywane razem (na jednej palecie) z materiałami ceramicznymi. 
Nie zachowanie powyższych zasad przechowywania zwalnia całkowicie KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. z odpowiedzialności prawnej w zakresie rękojmi. 

W sporadycznych przypadkach na wybudowanym ustroju budowlanym mogą pojawić się wykwity w postaci białego nalotu solnego lub wapiennego. Zwykle mają one przyczynę w złej technologii montażu.

Najczęstszymi przyczynami powstania wykwitów są:
- prowadzenie prac murarskich przy silnym nasłonecznieniu,
- prowadzenie prac murarskich tuż po lub w czasie występowania odpadów atmosferycznych,
- brak ochrony świeżo wymurowanego muru (przez okres 14 dni) za pomocą siatki zabezpieczającej od warunków atmosferycznych (silne nasłonecznienie lub też opad deszczu)
- używanie brudnych narzędzi murarskich,
- dozowanie zbyt dużej ilości wody zarobowej do zapraw murarskich, fug oraz klejów,
- użycie wody zarobowej z nadmiarową zawartością soli aktywnych, np. z sieci wodociągowej,
- brak zastosowania izolacji poziomej.

Wykwity nie są wadą wyrobu a jedynie pewną konsekwencją związaną z technologią montażu, to też nie stanowią one podstawy do odpowiedzialności z tytułu rękojmi czy też gwarancji.

Wykwity w budownictwie znane są od wieków, zanikają one samoczynnie w wyniku działania warunków atmosferycznych.
Proces usuwania wykwitów można przyspieszyć poprzez zastosowanie specjalistycznych środków do usuwania wykwitów.  

Producent dopuszcza występowanie na wyrobach: skrzywień powierzchni i krawędzi - do 4mm, możliwe są odpryski i wytopy na powierzchni licowej - do 3mm, odpryski i wytopy na powierzchni nielicowej -  do 4 mm, szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży - do 15 mm i głebokości 3mm, pęknięcia powierzchni bocznych licowych - do 15mm,  pęknięcia powierzchni bocznych nielicowych - do 30mm, barwa - dopuszcza się różnicę odcieni barwy powierzchni licowych.
Producent dopuszcza występowanie odprysków na powierzchni licowej wynikających z obecności węglanu wapnia w glinie, w ilości nie przekraczającej 1% całej puli zakupionych materiałów.

Kolorystyka i faktura lica towarów przedstawiona na zdjęciach lub na fizycznych ekspozytorach może się różnić od wyglądu produktów ostatecznie dostarczonych. Z uwagi na całkowicie naturalny charakter produktu oraz sam proces produkcji (wypalanie gliny w piecu) dopuszczalne są istotne różnice kolorystyczne oraz w strukturze lica towarów. Ponadto różnice mogą wystąpić między różnymi partiami produkcyjnymi, mogą one również wystąpić w ramach jednej partii produkcyjnej. W związku z powyższym towary należy zamawiać ze stosownym zapasem w ramach jednego zamówienia na całą planowaną inwestycję oraz przy montażu pobierać równomiernie towary ze wszystkich palet, a w przypadku płytek równomiernie ze wszystkich pudełek. 

W technologii murarskiej mają zastosowanie tylko i wyłącznie lica cegły, tj. główka oraz wozówka, które stanowią część ozdobną cegły.
Dwie pozostałe strony, tj. powierzchnie kładzenia - nie stanowią części licowej, tj. ozdobnej. Z konstrukcyjnego punktu widzenia, powyższe nie wyklucza użycia powierzchni kładzenia, a jednym z przykładów może być konstrukcja ażurowa. W przypadku tak nietypowych zastosowań, należy liczyć się z tym, że z pomiędzy częścią licową a powierzchnią kładzenia wystąpią istotne różnice wizualne. Różnice te mogą występować w zakresie koloru, struktury powierzchni oraz wykończenia. Mogą pojawić się także inne nieprzewidywalne efekty wizualne np. plamy spiekowe, skazy, zacieki, przebarwienia.

Kupujący przed montażem zobowiązany jest do ponownego sprawdzenia i oceny całej dostawy pod względem:
- zgodności z zamówieniem,
- zamówionej ilości w stosunku do aktualnego, całkowitego zapotrzebowania,
- braku widocznych uszkodzeń i wad,
- koloru,
- wymiarów i krzywizn oraz dopuszalnych tolerancji w tym zakresie,
- struktury powierzchni licowych,
- innych widocznych cech towaru.
W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń należy je niezwłocznie zgłosić do Sprzedawcy i nie rozpoczynać prac budowlano-montażowych, a jeśli je już rozpoczęto to natychmiast je wstrzymać, tak aby minimalizować ewentualną szkodę. 
Dopiero w przypadku braku jakichkolwiek zastrzeżeń Kupujący może rozpocząć wykonywanie prac.
Kupujący w pierwszej kolejności powinien wykonać "próbę montażową" tj. tylko mały fragment inwestycji z użyciem wszystkich zakupionych komponentów, np.  cegieł / płytek / zapraw / fug / impregnatu / kleju i tylko w przypadku pełnej akceptacji uzyskanego efektu w ramach "próby montażowej", rozpocząć wykonywanie docelowej inwestycji.
KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. może się uchylić od odpowiedzialności za szkodę poniesioną w związku z wykorzystaniem przez Kupującego w procesie montażu uszkodzonych lub wadliwych materiałów (które to uszkodzenia lub wady można było rozpoznać przed przystąpieniem do pracy) lub w przypadku braku wykonania "próby montażowej". 
Kupujący odpowiedzialny jest za wykonanie pracy zgodnie ze sztuką budowlaną, w szczególności za wykonanie "próby montażowej" oraz za mieszanie towaru ze wszystkich palet / opakowań podczas montażu, tak aby uzyskać naturalny i równomierny rozkład kolorów.  

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku opóźnienia lub przestoju prac budowlano-montażowych itp., uwzględniających zakupiony towar i wywołanych zgłoszeniem i rozpatrzeniem reklamacji towaru - niezależnie od tego czy reklamacja była uzasadniona. 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

"1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

2. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

-zwrócenie się do stałego polubownego sądku konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017r. poz. 1063 ze zm.), z wnioskiem o rostrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

-zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy o Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Sprzedawcą,

-może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszczenie Konsumentów Polskich)."

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny do pobrania pod linkiem https://kmk-klinkier.pl/odstapienie.pdf 

Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

Reklamacje złożone przez Konsumentów (osoby fizyczne) rozpatrywane są w terminie zgodnym z K.C.
Dla zakupów realizowanych przez Firmy, strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady.
Upoważnionym do zgłoszenia reklamacyjnego jest Kupujący (Nabywca z faktury VAT) lub upoważniony przez niego przedstawiciel (wówczas wymagane jest dostarczenie do KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. pisemnego, formalnego upoważnienia). 
Zadaj pytanie
zamknijpracownik
Dziekujemy za przesłanie zapytania.
Odpowiemy na nie niezwłocznie.
Na każde pytanie odpowiadamy w możliwie najkrótszym terminie.
Zwykle odpowiedź udzielana jest w czasie krótszym niż 24h.
Jeśli Twoja sprawa jest pilna zadzwoń do naszego doradcy.

Odpowiedź na większość pytań technicznych znajdziesz w dziale Porady


Zadzwoń
tel.: 63 244 77 00 lub 63 220 44 00
Poleć znajomemu produkt [produkt1]
zamknij
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za polecenie naszego produktu.
Adres e-mail znajomego:
Treść, Twój komentarz
Twoje imię i nazwisko:
Wyślij kopię e-maila do mnie
Poleć produkt [produkt2] na portalu społecznościowym
zamknij
Opinie naszych klientów dotyczące produktów & obsługi
DODAJ OPINIĘ
Oceń produkt & obsługę
PUBLIKUJ
Zaufali nam
poprzednie zdjęcie
następne zdjęcie